« American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 29(2006) | メイン | American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 30(2007) »

2006-2007 Officers

Executive Board
President: Yuko Matsumoto
Vice-President: Kazuteru Omori, Koji Takenaka
Treasurer: Rieko Asai
Members: Yuko Ito, Naoya Kanazawa, Yo Kotaki, Chitose Sato, Go Sawada, Yoshimasa Fujinaga, Shuhei Minami

Editorial Board:
Chief Editor: Chieko Otsuru (Kitagawa)
Sub-chief: Ken Chujo
Members: Kosuzu Abe, Shinobu Uesugi, Chieko Otsuji, Madoka Sato, Miya Suga (Shichinohe), Kaori Takada

Auditors: Toru Umezaki, Hiroko Takahashi

Election Board: Hisae Orui, Makoto Kurosaki, Setsuko Miyai

About

October 8, 2006 11:05 AMに投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 29(2006)」です。

次の投稿は「American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 30(2007)」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.34