« American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 30(2007) | メイン | American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 31(2008) »

2007-2008 Officers

Executive Board
President: Hayumi Higuchi
Vice-President: Hiroyuki Matsubara, Mitsuhiro Wada
Treasurer: Rieko Asai
Members: Keiko Araki, Yuki Isa, Yo Kotaki, Chitose Sato, Yoshie Takamitsu, Yoshimasa Fujinaga, Takeshi Fushimi, Fuminori Minamikawa

Editorial Board
Chief Editor: Yoshiyuki Kido
Sub-chief: Fumiko Nishizaki
Members: Kosuzu Abe, Teruko Kumei, Madoka Sato, Keiichi Shoji, Miya Suga (Shichinohe), Kaori Takada

Auditors: Hiroko Takahashi, Kei Tanaka

Election Board: Hisae Orui, Makoto Kurosaki, Setsuko Miyai

About

October 1, 2007 11:07 AMに投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 30(2007)」です。

次の投稿は「American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 31(2008)」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.34