« American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 28(2005) | メイン | American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 29(2006) »

2005-2006 Officers

Executive Board:
President: Kazuteru Omori
Vice-President: Yuko Matsumoto, Koji Takenaka
Treasurer: Yuko Ito, Rieko Asai
Members: Chitose Sato, Yasumasa Fujinaga, Hiroshi Takei, Go Sawada, Naoya Kanazawa, Shuhei Minami

Editorial Board:
Chief Editor: Ken Chujo
Sub-Chief: Chieko Otsuru (Kitagawa)
Members: Kosuzu Abe, Chieko Otsuji, Kanji Sato, Miya Suga (Shichinohe), Kaori Takada

Auditors: Toru Umezaki, Naoko Ono

About

October 8, 2005 11:04 AMに投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 28(2005)」です。

次の投稿は「American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 29(2006)」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.34