« 2003-2004 Officers (The Society of American Historical Studies) | メイン | American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 28(2005) »

2004-2005 Officers

Executive Board
President: Setsuko Miyai
Vice-President: Yoshiyuki Kido, Shiro Yamada
Treasurer : Yuko Ito
Members: Kazuteru Omori, Go Oyagi, Go Sawada, Hiroshi Takei, Kenryu Hashikawa, Noriko Hosoya, Hiroyuki Matsubara

Editorial Board
Chief Editor: Kotaro Kanai
Sub-chief: Hayumi Higuchi
Members: Chieko Otsuji, Ken Chujo, Satoshi Nakano, Yuko Matsumoto

Auditors: Naoko Ono, Hisako Yanaka

Election Board: Hisae Orui, Makoto Kurosaki, Keiichi Shoji

About

October 8, 2004 11:02 AMに投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「2003-2004 Officers (The Society of American Historical Studies)」です。

次の投稿は「American History (Amerikashi-Kenkyu) No. 28(2005)」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.34